پیچ گرید L7

پیچ گرید L7 logoپیچ گرید L7 یکی از مقاوم ترین نوع استاندارد و متریال پیچ در برابر ضربه مخصوصا در دماهای بسیار پایین است

FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2021 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation