پیچ آلن نیم دنده گرید 8.8

پیچ آلن نیم دنده گرید 8.8
   نوع : میلیمتری    
کیلوگرم 0.001 : حداقل سفارش    
موجود
صنایع پیچ و مهره آژاکس تولید کننده پیچ و مهره آلن کلاس 8.8 با تنسایل 800 مگاپاسکال در سایز 5 الی 36 میلیمتر نیم دنده تولید شده طبق استاندارد DIN912 بصورت سیاه و یا آبکاری شده طبق درخواست مشتری
پیچ آلنی استاندارد DIN912
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
1 عدد تومان 1.9mm 3x30
1 عدد تومان 1.6mm 3x25
1 عدد تومان 1.4mm 3x20
1 عدد تومان 1.2mm 3x16
1 عدد تومان 1.0mm 3x12
2 عدد تومان 0.9mm 3x10
2 عدد تومان 0.8mm 3x8
2 عدد تومان 0.7mm 3x6
2 عدد تومان 0.7mm 3x5
1 عدد تومان 4.7mm 4x40
1 عدد تومان 4.2mm 4x35
1 عدد تومان 3.7mm 4x30
1 عدد تومان 3.2mm 4x25
1 عدد تومان 2.7mm 4x20
1 عدد تومان 2.3mm 4x16
1 عدد تومان 2.0mm 4x12
1 عدد تومان 1.10mm 4x10
1 عدد تومان 1.7mm 4x8
1 عدد تومان 1.5mm 4x6
3 عدد تومان 0.495mm 2x20
3 عدد تومان 0.415mm 2x14
3 عدد تومان 0.355mm 2x12
4 عدد تومان 0.295mm 2x10
4 عدد تومان 0.255mm 2x8
5 عدد تومان 40.215mm 2X6
6 عدد تومان 40.195mm 2X5
6 عدد تومان 40.175mm 2X4
7 عدد تومان 30.155mm 2X3
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation